Opieka koordynowana

Z dumą informujemy, że jako pierwsza placówka medyczna w Kłodzku przystąpiliśmy do świadczenia usług opieki koordynowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ta nowoczesna forma opieki medycznej przynosi wiele korzyści dla pacjenta.

Dzięki opiece koordynowanej pacjenci zyskują dostęp do spójnej opieki medycznej, której celem jest lepsze zarządzanie chorobami przewlekłymi oraz zapobieganie powikłaniom.

Poprzez ścisłą współpracę między lekarzem rodzinnym, pielęgniarką POZ, a specjalistami, pacjenci mogą liczyć na szybki dostęp do diagnostyki i leczenia, a także na ciągłą kontrolę stanu zdrowia.

Pacjenci objęci opieką koordynowaną zyskują również dostęp do programów edukacyjnych, które pozwalają na lepsze zrozumienie własnego stanu zdrowia oraz nauczenie się dbania o zdrowie w codziennym życiu.

Jako placówka medyczna oferująca opiekę koordynowaną, jesteśmy dumni z faktu, że możemy przyczyniać się do poprawy jakości opieki zdrowotnej świadczonej na rzecz naszych pacjentów. Zapewniamy, że zespół medyczny CM Salus będzie stale monitorować stan zdrowia pacjentów, by zapewnić im kompleksową opiekę.

Mimo krótkiego czasu, jaki minął od wprowadzenia opieki koordynowanej, już 150 pacjentów CM Salus zostało objętych tym rodzajem opieki. W jej ramach każdemu z pacjentów stworzono IPOM (indywidualny plan opieki medycznej).

IPOM to szczegółowy plan opieki medycznej, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb
i stanu zdrowia pacjenta.
W ramach IPOM lekarz rodzinny oraz pielęgniarka POZ koordynują opiekę nad pacjentem. 

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z opieki koordynowanej w naszej placówce, a nie jesteście naszymi pacjentami – wystarczy złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ w jednej z placówek CM Salus. Deklaracja pozwoli nam na zaplanowanie indywidualnego planu opieki medycznej.

Pacjenci z poniższymi rozpoznaniami mogą zostać objęci opieką koordynowaną w ramach jednej
ze ścieżek:

Ścieżka kardiologiczna:

• nadciśnienie tętnicze

• niewydolność serca

• przewlekła choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków

Ścieżka endokrynologiczna:

• niedoczynność tarczycy

• diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy

Ścieżka diabetologiczna:

• cukrzyca

Ścieżka pulmonologiczna:

• astma oskrzelowa

• POChP

Opieka koordynowana w POZ może przynieść pacjentom wiele korzyści. Oto najważniejsze z nich:

• Poprawa jakości opieki zdrowotnej – opieka koordynowana przez lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę POZ pozwala na lepsze zarządzanie chorobami przewlekłymi i poprawę stanu zdrowia pacjentów.

• Skuteczne zarządzanie chorobami przewlekłymi – pacjenci z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, choroba wieńcowa czy nadciśnienie tętnicze, wymagają opieki i ścisłej kontroli. Opieka koordynowana pozwala na kontrolowanie ich stanu zdrowia w sposób ciągły i skuteczny.

• Ułatwienie dostępu do specjalisty – lekarz rodziny może skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty w celu dalszego leczenia. Dzięki temu pacjent nie musi samodzielnie szukać specjalisty, co często bywa trudne i czasochłonne.

• Lepsza koordynacja opieki – opieka koordynowana pozwala na lepszą komunikację między różnymi specjalistami i instytucjami medycznymi. Dzięki temu pacjenci otrzymują spójną opiekę, a lekarze i pielęgniarki POZ mogą lepiej kontrolować cały proces leczenia.

• Większe zaangażowanie pacjenta w opiekę zdrowotną – opieka koordynowana pozwala na większe zaangażowanie pacjenta w proces monitorowania zdrowia, co prowadzi do większej motywacji do leczenia i większej skłonności do przestrzegania zaleceń medycznych.

Opieka koordynowana to sposób organizowania pracy w POZ, który ma na celu zapewnienie pacjentom kompleksowego monitoringu stanu zdrowia. Dzięki temu podejściu, pacjent otrzymuje opiekę zintegrowaną, opartą na jego indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach.

 

Opieka koordynowana to podejście, w którym pacjent jest traktowany jako całość, a jego potrzeby i oczekiwania są kluczowymi elementami procesu leczenia. Opieka ta jest prowadzona przez lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę POZ, jako koordynatorów.

Głównymi celami opieki koordynowanej są zwiększenie efektywności i poprawa jakości nadzoru nad procesem leczenia, poprzez zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki oraz poprawie komunikacji między różnymi specjalistami. Dzięki takiemu podejściu pacjenci otrzymują opiekę skierowaną na ich potrzeby i oczekiwania, a proces leczenia staje się bardziej efektywny i bezpieczny.

W praktyce lekarz rodzinny lub pielęgniarka POZ przyjmuje pacjenta, ocenia stan jego zdrowia, a w razie potrzeby kieruje go do specjalisty. Następnie koordynator opieki monitoruje proces leczenia i dba o to, aby wszyscy specjaliści odpowiedzialni za zdrowie pacjenta, pracowali w sposób efektywny.

Opieka koordynowana w POZ to także wizyty kontrolne u lekarza rodzinnego lub pielęgniarki. Podczas tych wizyt, pacjent jest oceniany pod kątem postępów w leczeniu, a także informowany o stanie zdrowia oraz dalszych planach leczenia.

Leave a reply