Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki Rejestracja online

CENTRUM MEDYCZNE SALUSPolityka prywatności

Polityka prywatności Centrum Medycznego Salus sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.saluscm.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 3A (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 74 640 44 44 oraz adresu e-mail: biuro@saluscm.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.saluscm.pl (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
b) przesyłania informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera , w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
c) personalizacji treści marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przekazania użytkownikowi spersonalizowanej komunikacji. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec użytkownika.

6. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

7. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

8. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w szczególności:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.

9. Przekazanie danych wskazanych w ust. 8 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

10. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi wysłanego za pomocą formularza zapytania.

11. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych np. za pośrednictwem newslettera, w tym w szczególności przekazywania informacji o badaniach i akcjach profilaktycznych oraz produktach i usługach za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Przekazanie danych wskazanych w ust. 11 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi informacji.

14. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: …………………

15. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a) czas do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie,
b) czas do momentu wycofania zgody,
c) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

16. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
b) innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
17. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

18. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

19. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl

20. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

21. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu www.saluscm.pl Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

22. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.