Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki Rejestracja online

CENTRUM MEDYCZNE SALUSRegulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego Salus sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym SALUS Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku ul. Kusocińskiego 3A.

§ 2

Regulamin zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (D. U. nr 112 poz. 654 z 2011 r.) określa w szczególności:

1. Cele i zadania oraz strukturę organizacyjną zakładu.

2. Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz miejsce udzielania tych świadczeń.

3. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,

4. Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi komórkami,

5. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,

6. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

7. Prawa i obowiązki pacjenta, w tym osób trzecich,

8. Obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta.

§ 3

Centrum Medyczne SALUS Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność leczniczą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz. U. nr 112 poz. 654 z 2011 r.)

2. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 220 poz. 1447, nr 239 poz. 1953 z 2010 r. oraz nr 85 poz. 459 i nr 106 poz.622 z 2011 r.

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),

4. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz.U. nr 112 poz. 654 z 2011 r.)

5. Statutu SALUS Centrum Medyczne Sp. z o.o.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. zakładzie – należy przez to rozumieć Centrum Medyczne SALUS Sp. z o.o. (C.M. SALUS),

2. kierowniku zakładu – należy przez to rozumieć Zarząd Zakładu.

3. świadczeniu zdrowotnym – należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Świadczenie zdrowotne obejmuje również transport sanitarny inny niż określony w art. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 z późn. zm.),

4. osobie wykonującej zawód medyczny – należy przez to rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,

5. ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie przez zakład świadczeń zdrowotnych osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych,

6. podstawowej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń – obejmujących swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii,

7. specjalistycznej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w ramach porad specjalistycznych, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

8. poradzie specjalistycznej – należy przez to rozumieć świadczenie zdrowotne specjalistyczne lub zespół takich świadczeń, udzielanych w ramach poradni specjalistycznych przez lekarza specjalistę lub zespół osób legitymujących się posiadaniem wymaganych uprawnień do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych,

9. lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć w szczególności lekarza:

a. posiadającego specjalizację co najmniej pierwszego stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii,

b. posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycynie rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii, udzielającego świadczenia zdrowotnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,

10. lekarzu ubezpieczenia zdrowotnego- należy przez to rozumieć lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawcą lub lekarza, lekarza dentystę wykonującego zawód u świadczeniodawcy, z którym to świadczeniodawcą zawarto umowę świadczeń o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

11. świadczeniodawcy- należy przez to rozumieć:

a. zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych,

b. osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki osobę fizyczną inna niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

12. pacjencie- należy przez to rozumieć osobę fizyczna korzystającą określonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład,

13. Ustawie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz.U. nr 112 poz. 654 z 2011 r.)

§ 5

1. Zakładem kieruje Zarząd, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Dyrektorzy zakładu kierują bieżącą działalnością Centrum oraz reprezentują Centrum na zewnątrz w przydzielonym im zakresie.

3. Obszar działania zakładu jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ZASADY OGÓLNE

§ 6

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym ramach ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) oraz odpłatnie.

2. Świadczenia zdrowotne są udzielane:

a. dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,

b. zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

c. z należytą starannością

d. z poszanowaniem praw pacjenta.

3. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych także cudzoziemcom nie ubezpieczonym wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

1. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

2. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie.

§ 8

1. Zakład zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:

a. osobistego,

b. telefonicznego,

c. za pośrednictwem osoby trzeciej,

d. przy pomocy systemu komputerowego w przypadku istnienia takich możliwości

2. Rejestracji pacjentów dokonują Rejestracje Przychodni w dni pracujące w godzinach pracy przychodni.

3. Pracownik zakładu dokonujący rejestracji informuje jednocześnie pacjenta o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

4. W przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta ustalając nowy termin udzielenia świadczenia.

§ 9

1. Zakład prowadzi rejestrację ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w gabinetach specjalistycznych, w postaci ,,listy oczekujących”. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia zakład:

a. umieszcza w rejestrze imię i nazwisko ubezpieczonego oraz jego numer PESEL,

b. określa w rejestrze, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i stanem zdrowia pacjenta, kolejność udzielenia świadczeń zdrowotnych,

c. przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacje o liczbie ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia i czasie oczekiwania, informuje ubezpieczonego o czasie oczekiwania na świadczenie zdrowotne oraz kryteriach, które zdecydowały o jego miejscu w rejestrze wg aktualnego rozporządzenia.

2. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych w przypadkach o których mowa w §7.

3. W razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca zapewnia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę. W takim przypadku zakład dokonuje bezpośrednio z innym podmiotem uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych, który udzielił świadczenia, rozliczenia kosztów udzielonych świadczeń, których zakres określa umowa zawarta z Płatnikiem.

§ 10

Świadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 11

Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 12

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 13

1. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 11), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 12)) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli ubezpieczonego.

3. Wybór lekarza , pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej ubezpieczony potwierdza pisemnym oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”

4. Zakład zastrzega sobie prawo skierowania ubezpieczonego do innego lekarza, pielęgniarki i położnej, w przypadku przekroczenia limitów przyjęć lub nieobecności osób wymienionych w „deklaracji wyboru”

§ 14

1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do podejmowania wszelkich działańsłużących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta, a w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zakład zapewnia ubezpieczonym dostęp do badań diagnostycznych,

3. Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są jeśli to możliwe w dniu zgłoszenia według kolejności ustalonej przez pracownika dokonującego rejestracji.

§ 15

1. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej są czynne w dni pracujące w godz. od 800 do 1800.

2. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych w poradniach oraz informacje o godzinach ich udzielania, a także sposobie zabezpieczania dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej, jak również informacje o nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczeń zamieszczane są na tablicach ogłoszeń w miejscu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne oraz na drzwiach poradni (gabinetów lekarskich).

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

§ 16

1. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej finansowane w ramach zawartych umów z NFZ są udzielane przez zakład w ramach porad specjalistycznych, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń;

a. ginekologa i położnika

b. stomatologa

c. wenerologa,

d. onkologa,

e. psychiatry,

f. dla osób chorych na gruźlicę,

g. dla osób zarażonych wirusem HIV,

h. dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych,

i. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych w zakresie lecznictwa odwykowego.

3. Ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli jest ono wymagane, opłaca ubezpieczony.

4. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu, świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

§ 17

1. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni pracujące w godzinach rannych i popołudniowych.

2. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych oraz informacje o godzinach i miejscu ich udzielania, a także informacje o nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczeń- zamieszczane są na tablicach ogłoszeń w miejscu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne

§ 18

1. Pacjent przyjmowany (zgłaszający się) do poradni specjalistycznej musi posiadać:

a. skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub od innego lekarza specjalisty, zawierające: oznaczenie kodu jednostki chorobowej oraz aktualną pieczątkę zawierającą numer umowy AOS, POZ, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 7,

b. dotychczasowe wyniki badań dodatkowych zgodnie z zakresem kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w zależności od aktualnego schorzenia,

c. kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany,

d. inne wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta, związane z jego chorobą.

2. Pacjent ma prawo wyboru lekarza udzielającego świadczeń specjalistycznych spośród lekarzy udzielających tych świadczeń w poradni.

3. W przypadku czasowej nieobecności osób udzielających świadczeń specjalistycznych zakład jest zobowiązany do ustanowienia zastępstwa tych osób.

4. W przypadkach nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta– porada specjalistyczna, niezbędny zabieg lub wizyta odbywa się w dniu zgłoszenia.

5. Gdy cel leczenia w poradni specjalistycznej nie mógł być osiągnięty, lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.

OBOWIĄZKI LEKARZA SPECJALISTY

§ 19

Do obowiązków lekarza specjalisty należy:

a. przyjęcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych wybiegających poza zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza innej specjalności,

b. udzielenie konsultacji dającej wyczerpującą odpowiedz na problem, który był przedmiotem prośby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c. przygotowanie pacjenta do realizacji zalecanej przez niego diagnostyki lub przewidzianej formy leczenia z podaniem wskazań, przeciwwskazań i istniejącego ryzyka,

d. wskazanie pacjentowi lub jego opiekunowi miejsca, w którym może być wykonana przez niego zlecona diagnostyka lub formy leczenia i konsultacje specjalistyczne,

e. uzasadnienie przyczyny ewentualnej odmowy leczenia, także w formie pisemnej na żądanie pacjenta,

f. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta oraz wypisywanie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

g. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta,

h. zlecanie lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej efektywnych form diagnozowania i leczenia konkretnych przypadków chorobowych, między innymi przez ustalenie warunków wstępnych, niezbędnych do realizacji konsultacji o których zwrócił się lekarz poz.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH Z BADANIAMI DIAGNOSTYCZNYMI I ANALITYKĄ MEDYCZNĄ

§ 20

1. W pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład zakładu wykonywane są badania diagnostyczne oraz pobierany jest materiał na potrzeby analityki medycznej, na podstawie skierowań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.

2. Pacjenci, którzy posiadają skierowanie od lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakładzie, zobowiązani są wykonać badania w pracowniach i laboratorium zakładu.

3. W pracowniach zakładu wykonywane są także badania na rzecz innych świadczeniodawców na podstawie podpisanych z nimi umów.

4. W pracowniach wykonywane są również badania odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

5. Badania pilne wykonywane są w dniu zgłoszenia się pacjenta.

6. Ustalenie kolejności przyjęć pacjentów do badania i terminu otrzymania wyników badania ma wyłącznie charakter porządkowy. Czynności tej dokonuje pracownik wykonujący badania.

7. Godziny przyjęć pacjentów do badania wywieszone są na drzwiach ambulatorium.

8. Wykaz wykonywanych badań diagnostycznych przez pracownie diagnostyczne i laboratorium jest dostępny w Rejestracjach, a także zamieszczony jest na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA ZAKŁADU I ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 21

Jednostkami organizacyjnymi Centrum Medycznego SALUS udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz związanych z badaniami diagnostycznymi i analityką medyczną są przychodnie:

1. w Kłodzku ul. Kusocińskiego 3 (siedziba zakładu)

2. w Kłodzku ul. Łąkowa 5

3. w Dusznikach Zdroju ul. Dworcowa 9

4. w Bożkowie 53.

5. w Nowej Rudzie ul. Piłsudskiego 2.

§ 22

W skład zakładu wchodzą:

1. Gabinety lekarskie, w których udziela się konsultacji:

a) internistycznych,

b) pediatrycznych,

c) ginekologicznych, ginekologicznych dla dziewcząt, chorób sutka, ginekologicznych w zakresie onkologii,

d) położniczych

e) chirurgicznych, chirurgii naczyniowej, chirurgii urazowej, chirurgii onkologicznej,

f) okulistycznych, okulistyki dla dzieci,

g) ortopedycznych,

h) neurologicznych,

i) diabetologicznych,

j) onkologicznych,

k) urologicznych,

l) nefrologicznych

m) laryngologicznych, laryngologii dla dzieci,

n) kardiologicznych,

o) kardiochirurgicznych,

p) dermatologicznych,

q) pulmonologicznych,

r) reumatologicznych,

s) angiologicznych,

t) gastrologicznych,

u) endokrynologicznych, endokrynologii dziecięcej,

v) psychologicznych,

w) psychiatrycznych i uzależnień od alkoholu,

x) medycyny pracy,

y) medycyny sportowej,

z) osteoporozy,

aa) psychotechnicznych,

bb) promocji zdrowia,

cc) rehabilitacyjnych

3. Pracownie diagnostyczne: EKG, RTG, USG, spirometrii, gastroskopii, rektoskopii, kolonoskopii, artroskopii,

4. Pomieszczenia chirurgii krótkoterminowej: blok operacyjny, sala pobytu pooperacyjnego, sale chorych, dział farmacji szpitalnej.

5. Oddziały rehabilitacji i fizjoterapii, zaopatrzenia ortopedycznego.

6. Zakład udziela także świadczeń w zakresie transportu medycznego i pomocy wyjazdowej.

7. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta.

§ 23

W zakładzie działają komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy o charakterze usługowym tj :

1. Dyrektor ds. medycznych

2. Dyrektor operacyjny

3. Główny Księgowy z działem księgowo – finansowym i działem kadr

4. Sekretariat z komórkami zaopatrzenia, ochrony, archiwum,

5. Dział rozliczeń umów medycznych z komórką usług informatycznych

6. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością z komórką auditorów wewnętrznych,

7. Kierownicy Przychodni

8. Rewident Zakładowy

9. komórka obsługi prawnej,

10. komórka obsługi BHP.

11. Dział farmacji szpitalnej

§ 24

Do podstawowych zadań Dyrektora medycznego:

a) Nadzór nad przygotowaniem materiałów niezbędnych do składania ofert oraz negocjowanie umów i kontraktów na świadczenia zdrowotne

b) Nadzór nad realizacją , sprawozdawczością, i rozliczaniem zawartych umów i kontraktów dot. udzielania świadczeń zdrowotnych

c) Nadzór nad statystyką i sprawozdawczością medyczną

d) Zarządzanie i nadzór nad podstawową działalnością leczniczą Salus CM

e) Nadzór nad prawidłowym, racjonalnym i zgodnym z prawem wykorzystaniem zasobów udostępnionych do realizowania zadań

f) Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych

g) Nadzór nad zgodnością z prawem zaopatrzenia podległych komórek organizacyjnych w materiały i sprzęt niezbędny do ich funkcjonowania

h) Doskonalenie organizacyjne i funkcjonalne działalności leczniczej

i) Przestrzeganie obowiązującego prawa

j) Opracowywanie i wdrażanie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

k) Nadzór nad jakością, obiegiem i archiwizacją dokumentacji medycznej

l) Współpraca z podmiotami kontrolnymi i innymi służbami zewnętrznymi np. NFZ, PIP, SANEPiD itp.

m) Współpraca z w zakresie realizowanych zadań z Pełnomocnikiem Zarządu ds. metodologiczno–organizacyjnych

n) Nadzór nad rozwojem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością

Z tytułu nałożonych obowiązków ww. posiada uprawnienia do:

a) Reprezentowania Salus CM na zewnątrz w sprawach związanych z realizowanymi zadaniami

b) Podpisywania umów i kontraktów dot. udzielania świadczeń zdrowotnych

c) Podpisywania dokumentów finansowych w zakresie wskazanym przez Zarząd Salus CM

d) Merytorycznej oceny podległego personelu

e) Wnioskowania, analizowania i zgłaszania projektów i propozycji dot. obszaru realizowanych zadań

f) Przyjmowania i rozpatrywania skarg, zażaleń oraz wniosków dot. lecznictwa

Do podstawowych zadań dyrektora operacyjnego:

a) Prowadzenie spraw związanych z działalnością marketingową i promocyjną spółki w oparciu o wykonywanie analiz i badań porównawczych- proponowanie szkoleń w zakresie jakości obsługi i promocji sprzedaży

b) Kontakty z klientami strategicznymi. Pozyskiwanie nowych klientów

c) Pozyskiwanie środków finansowych – monitorowanie możliwości pozyskania środków z różnych źródeł

d) Nadzorowanie pracy rejestratorek w zakresie standardu obsługi pacjenta, klienta

e) Nadzorowanie pracy call-center

f) Monitoring działań związanych z obsługą pakietów medycznych i bilansów zdrowia

g) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem sprawozdań z zakresu medycyny pracy, obsługi klientów firmowych

h) Nadzorowanie pracy Kierowników Obiektów

i) Śledzenie i wdrażanie wszelkich przepisów prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach a dotyczących realizowanych zadań

j) Współpraca z podmiotami kontrolnymi i innymi służbami zewnętrznymi np. NFZ, PIP, SANEPiD itp.

k) Rekrutacja nowych współpracowników medycznych oraz personelu innych szczebli

l) Nadzór działań z zakresu transportu medycznego

m) Współuczestniczenie w rozwoju i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością w swoim obszarze działania

n) Nadzór nad aktualnością strony internetowej spółki w granicach norm wyznaczonych obowiązującymi przepisami oraz wynikającymi z uprawnień z tytułu zajmowanego stanowiska pracy.

Z tytułu nałożonych obowiązków ww. posiada uprawnienia do:

a) Wnioskowanie zarządowi w sprawach marketingowych i promocyjnych spółki,

b) Reprezentowania SALUS CM Sp. z o.o. na zewnątrz w sprawach związanych z realizacją nałożonych obowiązków

c) wnioskowania do przełożonych ujawnionych problemów w pracy, sytuacji wymagających interwencji,

Do podstawowych zadań Głównego Księgowego z działem księgowo-finansowym i działem kadr należy:

1. W zakresie działu finansowo-księgowego

Prowadzenie rachunkowości zakładu na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

a. Nadzór nad finansami i księgowością

b. Planowanie i kontrola działalności firmy zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi

c. Budowanie i kierowanie zespołem podległych pracowników

d. Prawidłowe utrzymanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej,

e. Sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych, jeśli przepisy nakładają na jednostkę obowiązek ich wykonywania)

f. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych określonych w przepisach oraz statystycznych,

g. Sporządzanie okresowych raportów dla Zarządu, sporządzanie budżetu i monitorowanie jego wykonania,

h. Nadzór nad sprawami kadrowo – płacowymi oraz ubezpieczeniami społecznymi,

i. Współpraca z bankami, urzędami skarbowymi oraz ZUS.

j. Współpraca z kontrahentami, szczególnie w sprawach płatności za zobowiązania oraz czuwanie nad windykacją należności,

k. Uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach z zakresu prawa finansowego, podatkowego itp.

l. Współpraca z podmiotami kontrolnymi – biegli księgowi, PIP, itp.

m. Prowadzenie spraw dotyczących obliczania wypłat wynagrodzeń pracowników zakładu oraz wypłacanie należności wynikających z zawartych umów zleceń umów o dzieło, delegacji służbowych i innych tytułów oraz obliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie

n. Planowanie pod względem finansowym wydatków inwestycyjnych na rzecz zakładu

o. Nadzór nad rozliczeniami gotówki w firmie

p. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

q. Zatwierdzanie do wypłaty i podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji finansowo-księgowych pod względem formalno – rachunkowym,

r. Aktywne szukanie oszczędności w jednostce i podejmowanie o tym zakresie decyzji, w tym rokowanie nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych terminowych,

s. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1- Główny Księgowy może żądać od kierowników pozostałych komórek organizacyjnych:

– udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień,

– udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.

t. Zarządzanie i nadzór inwentaryzacji majątku będącego w dyspozycji zakładu i jej rozliczanie,

u. Okresowe i końcowe rozliczenie remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych pod względem rachunkowym,

2. W zakresie kadr należy:

a. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

b. Przygotowywanie umów o pracę w oparciu o informację od Pracodawcy oraz aneksów do umów

c. Wystawiane świadectw pracy po zakończeniu świadczenia pracy przez pracowników, sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia

d. Sporządzanie pism w sprawie zmian wynagrodzeń , przeszeregowań , nagród uznaniowych

e. Przygotowywanie i sporządzanie umów cywilno-prawnych (umów zleceń, umów o dzieło i innych) dla osób świadczących pracę i współpracujących z Firmą

f. Prowadzenie rejestru wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników celem umożliwienia ich aktualizacji w wyznaczonych terminach.

g. Informowanie służb BHP o każdym fakcie zatrudnienia nowego pracownika oraz każdej zmianie stanowiska w celu umożliwiania przeprowadzenia szkolenia wstępnego i stanowiskowego BHP.

h. Prowadzenie rejestru pracowników przyjętych i zwolnionych.

i. Naliczanie przysługujących pracownikom wymiarów urlopów wypoczynkowych na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz w sposób przewidziany przepisami prawa pracy.

j. Prowadzenie ewidencji czasu pracy uwzględniając czas przepracowany i nieprzepracowany takich jak urlopy wypoczynkowe, opiekuńcze, bezpłatne, macierzyńskie, wychowawcze umożliwiające ustalenie okresów nieskładkowych danych niezbędnych do zamieszczenia w świadectwach pracy oraz ustalenia usprawnień pracowniczych

k. Gromadzenie i przechowywanie podań związanych z ubieganiem się kandydatów o zatrudnienie oraz korespondencja z nimi.

l. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych przy pomocy programu ZUS Płatnik i terminowe przekazywanie ich do ZUS

m. Sporządzanie deklaracji PFRON dotyczących zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudniania osób niepełnosprawnych i korzystania z dofinansowań z PFRON-u

n. Współpraca z działem księgowości przy naliczaniu list płac poprzez bieżące wprowadzanie do systemu kadrowo-płacowego nowych pracowników oraz osób zwalnianych

o. Bieżące i dokładne wprowadzanie danych przyjmowanych i zwalnianych pracowników do systemu komputerowego ( płacowo- kadrowego OPTIMA ) przed każdorazowym sporządzaniem listy płac przez dział finansowy ( Pesel, NIP, data zawarcia umowy i jej wygaśnięcia oraz jej rodzaj, zmiany stawek zasadniczych, adresy zamieszkania, daty urodzenia, ulgi podatkowe, koszty uzyskania przychodów, składek ZUS i kodów ubezpieczeń społecznych, konta bankowe, przynależność do Urzędu Skarbowego, przynależność do NFZ, bieżąca aktualizacja)

p. Sporządzenie zestawienia przepracowanych godzin dla osób, których wynagrodzenie jest ustalone stawką godzinową i przekazywanie go do działu księgowości celem naliczania wynagrodzenia.

q. Bieżąca rejestracja i przekazywanie druków zwolnień lekarskich do księgowości w celu naliczenia wynagrodzenia i zasiłków.

r. Prowadzenie rejestru i wydawanie decyzji o zasiłkach chorobowych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich na podstawie dokumentacji składanej przez pracowników

s. Przygotowywanie wniosków emerytalno – rentowych do ZUS

t. Prowadzenie zbioru Regulaminu Pracy, Wynagrodzeń oraz prowadzanie zmian do regulaminów: pracy, wynagradzania i porządkowego, dostosowujących te akty prawne wewnętrzne do odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb Spółki.

u. Prowadzenie polityki personalnej w firmie a w szczególności : umacnianie wizerunku firmy jako pracodawcy, planowanie zasobów ludzkich w porozumieniu z Zarządem, pozyskiwanie kadr, wprowadzanie do pracy, motywowanie, rozwój pracowniczy, komunikowanie, kształtowanie warunków pracy we współpracy ze służbami BHP

v. Archiwizacja dokumentów zgodnie z właściwymi przepisami prawa pracy.

w. Sporządzanie sprawozdań do GUS w sprawach personalnych.

Do podstawowych zadań sekretariatu należy:

a. Nadzór nad archiwum zakładowym

b. Realizacja zakupów materiałów biurowych,

c. Rozliczanie kosztów lekarzy, USG,

d. Zamawianie recept, druków skierowań, środków czystości

e. Organizacja obsługi sekretarsko-biurowej kierownika zakładu,

f. Organizacja obsługi kancelaryjnej zakładu, w tym przyjmowanie, rejestracja oraz rozdział korespondencji wpływającej do zakładu oraz wysyłanie korespondencji zakładu

g. Prowadzenie spraw Biegłego Sądowego,( przepisywanie opinii lekarskich, umawianie wizyt pacjentów, wystawianie rachunków)

Do podstawowych zadań działu rozliczeń umów medycznych:

a) Prowadzenie korespondencji z NFZ.

b) Tworzenie ofert konkursowych do NFZ.

c) Realizacja postanowień umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych (w powierzonym zakresie).

d) Tworzenie harmonogramów pracy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, a także osób udzielających świadczeń medycznych w oparciu o wymagania NFZ, złożone oferty, zawarte umowy oraz konsultacje z Kierownikiem ds. medycznych i Zarządem w formie przewidzianej odpowiednimi przepisami oraz wytycznymi NFZ.

e) Aktualizacja harmonogramów, o których mowa w pkt 4 oraz terminowe zgłaszanie okresowych oraz incydentalnych zmian do tych harmonogramów NFZ.

f) Niezwłoczne przekazywanie aktualnych harmonogramów oraz informacji o wszelkich zmianach pracownikom rejestracji.

g) Wprowadzanie danych z deklaracji wyboru POZ do obowiązującego programu rozliczeniowego.

h) Sporządzanie co miesiąc, na podstawie danych zweryfikowanych przez NFZ, aktualnej listy aktywnej pacjentów POZ oraz niezwłoczne przekazywanie jej pracownikom rejestracji.

i) Nadzór nad ponownym zbieraniem deklaracji wyboru od pacjentów, w przypadku zakończenia współpracy z którąkolwiek z osób udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach POZ.

j) Wprowadzanie danych o udzielonych świadczeniach zdrowotnych do programu rozliczeniowego, zgodnie z przepisami prawa, zawartymi umowami z NFZ oraz obowiązującymi harmonogramami.

k) Dokonywanie ostatecznego rozliczenia udzielonych usług medycznych, zgodnego z wymogami oraz umowami zawartymi z NFZ, przepisami prawa; sporządzanie odpowiednich sprawozdań oraz wystawianie rachunków, a także przekazywanie kopii tych rachunków pracownikom księgowości.

l) Aktualizacja danych na podstawie informacji zwrotnych otrzymywanych z NFZ.

m) Archiwizowanie dokumentacji przekazywanej do NFZ (w wersji papierowej) oraz prowadzenie rejestru wystawionych rachunków (w wersji elektronicznej).

n) Dokonywanie korekt wystawionych rachunków oraz przekazywanej dokumentacji (wg potrzeb).

o) Segregowanie, archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji będącej podstawą do dokonywania rozliczeń usług medycznych w ramach umów zawartych z NFZ.

p) Tworzenie kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń medycznych pacjentów i terminowe przekazywanie ich do NFZ.

q) Gromadzenie i sporządzanie zestawień udzielonych świadczeń, wykonywanych badań, sprawozdań itp. zgodnie z przepisami prawa, wymogami i umowami zawartymi z NFZ oraz terminowe przekazywanie ich odpowiednim instytucjom.

r) Gromadzenie kopii faktur wraz z załącznikami za badania współfinansowane i inne oraz akceptacja ich dla księgowości do wypłaty po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym.

s) Bieżące śledzenie zmian z zakresu organizacji współpracy z NFZ, m. in. Poprzez pozyskiwanie informacji ze strony internetowej NFZ, Stowarzyszenia i Związku Pracodawców.

t) Sporządzanie na zlecenie przełożonych sprawozdań, informacji, raportów zestawień, wyciągów, zgodnych pod względem merytorycznym i formalnym oraz w wyznaczonych terminach.

u) Podnoszenie kwalifikacji oraz pogłębianie wiedzy z zakresu organizacji pracy placówek służby zdrowia, współpracy z narodowym Funduszem Zdrowia oraz kadr i księgowości.

Do podstawowych zadań komórki usług informatycznych należy:

a) Dobór oraz wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych, poprawiających organizację i efektywność pracy w firmie

b) Nadzór oraz rozwój infrastruktury informatycznej w zakresie software i hardware

Do podstawowych zadań Kierowników Przychodni należy:

a) realizacja, koordynacja i monitorowanie zagadnień i spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania przychodni.

b) wykonywanie zadań związanych z racjonalnym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi gospodarowaniem znajdującymi się w przychodni nieruchomościami i majątkiem,

c) prowadzenie spraw dotyczących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia przychodni oraz wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z przepisów prawa budowlanego, z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.,

d) utrzymanie należytego stanu technicznego, porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przychodni,

e) organizacja czasu pracy podległego personelu,

Do podstawowych zadań komórki obsługi BHP należy:

a. prowadzenie spraw i wykonywanie zadań związanych z realizacją przez zakład
wynikającego z odrębnych przepisów obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony zdrowia w związku z wykonywaną pracą,

b. wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosownie do przepisów art. 23 i I Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 109, poz. 704/,

c. w zakresie spraw p. poż. należy:

– prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w zakładzie,

– współdziałanie z właściwymi organami ochrony przeciwpożarowej,

– stała współpraca z właściwymi organami – Komendą Miejską Państwowej Straży w Kłodzku,

– zapewnienie w zakładzie warunków do sprawnego i skutecznego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, związanych między innymi z katastrofami cywilizacyjnymi i naturalnymi.

Do zadań Działu farmacji szpitalnej należy:

a) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Jednego Dnia wg ustalonych procedur

b) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych

c) organizowanie zaopatrzenia Oddziału w produkty lecznicze i wyroby medyczne

d) udział w monitorowaniu niepożądanych działań leków

e) udział w racjonalizacji farmakoterapii

f) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

§ 25

1. Komórki organizacyjne wymienione w § 24 w trakcie wykonywania zadań zobowiązane są do współdziałania w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

2. Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku komórek organizacyjnych, kierownik zakładu wyznacza osobę koordynującą.

3. Kierownik zakładu może powoływać osoby lub zespoły do wykonania określonego zadania oraz określić termin jego realizacji.

§ 26

Kierownik zakładu koordynuje działalność wszystkich jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych oraz zapewnia współdziałanie między tymi komórkami.

§ 27

1. Wymienione w Regulaminie zadania jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, wykonują zatrudnieni pracownicy stosownie do ustalonych zakresów czynności, stanowiących integralną część Regulaminu.

2. Wymienione w ust. 1 zakresy czynności pracowników znajdują się do wglądu w Dziale Kadr.

ROZDZIAŁ IV

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 28

W razie wystąpienia konieczności zapewnienia pacjentom zakładu prawidłowości diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w leczeniu, a takich warunków nie posiada zakład- kierownik zakładu zapewnia te warunki w ramach współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej poprzez zawarcie odpowiednich umów cywilnoprawnych.

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW ORAZ OSÓB TRZECICH

§ 29

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

a) Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia.

b) Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w warunkach i zakresie określonym w Ustawie.

§ 30

III. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.)

I. Pacjent ma prawo do:

1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością,

2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ludzkiego uszkodzenia ciała lub ludzkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,

3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

4. zadania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i rokowaniach wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,

5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielić informacji wymienionych w pkt. 3,

6. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego,

7. wyrażenia zgody, albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko. W celu podjęcia decyzji przez pacjenta, lekarz musi udzielić mu informacji,

8. uzyskania od lekarza informacji, jeśli w trakcie wykonywania zabiegu bądź stosowania określonej metody lub diagnostyki w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lekarz dokonał zmian w ich zakresie,

9. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej,

10. wyrażenia zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych innych osób niż personel medyczny ze względu na rodzaj świadczenia,

11. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,

12. dostatecznie wczesnego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnej możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej,

13. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu,

14. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza,

15. wyrażenie zgody lub odmowy na podanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta,

16. pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

– wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach prowadzonego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,

– poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu,

§31

IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej

Pacjent ma prawo do:

1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,

2. udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu,

3. uzyskania od pielęgniarki i położnej informacji o jego prawach,

4. uzyskania od pielęgniarki lub położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną opieką pielęgnacyjną,

5. zachowanie w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu,

6. wyrażenia zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta,

§32

Obowiązki pacjenta

6. Z usług Zakładu korzysta wielu pacjentów, niekiedy również bardzo cierpiących. Obecność pacjenta w zakładzie nie może być powodem irytacji czy nawet pogorszenia samopoczucia pozostałych pacjentów i kłopotów personelu.

7. W związku z powyższym pacjent – zgłaszający się i przebywający na terenie zakładu ma obowiązek:

a. zachowywać się kulturalnie,

b. nie zakłócać spokoju innym pacjentom i personelowi,

c. stosować się do ustalonego porządku pracy zakładu, w tym ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego,

d. stosować się do zaleceń i wskazówek personelu zakładu,

e. przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania alkoholu oraz środków odurzających,

f. dbać o higienę osobistą przed zgłoszeniem się do zakładu,

g. odnosić się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,

h. wykazywać dbałość o mienie stanowiące własność zakładu.

8. Pacjentowi nie wolno żądać od personelu zakładu świadczenia usług osobistych, nie związanych z udzielanych świadczeń zdrowotnych.

9. Pacjent jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w zakładzie z jego winy.

10. Pacjentowi nie wolno zanieczyszczać pomieszczeń zakładu.

§33

1. Do osób trzecich przebywających na terenie zakładu- sprawujących opiekę prawną lub faktyczną nad pacjentem lub towarzyszących pacjentowi odnoszą się odpowiednio obowiązki i zakazy dotyczące pacjentów.

2. Osoby te zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu zakładu.

§ 34

Jeżeli pacjent lub jego opiekun prawny jest przekonany że, w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, jego prawa zostały naruszone może:

1. domagać się ich poszanowania we wniosku ustnym lub pisemnym skierowanym do personelu udzielającego świadczeń,

2. złożyć ustną lub pisemną skargę do kierownika zakładu,

3. złożyć pisemną skargę do Zarządu zakładu.

ROZDZIAŁ V

OBOWIĄZKI ZAKŁADU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

§35

1. W razie śmierci pacjenta na terenie zakładu należy bezzwłocznie powiadomić o tym lekarza.

2. Lekarz powinien natychmiast dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i odnotować w historii choroby przyczynę zgonu oraz datę i godzinę śmierci.

3. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pielęgniarka jest obowiązana oznakować zwłoki (imię i nazwisko, data urodzenia, data i godzina śmierci).

4. O śmierci pacjenta należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę zmarłego lub jego opiekunów, a w razie ich braku lub nie zgłoszenia się gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania.

5. W przypadku braku rodziny lub opiekunów zakład obowiązany jest do:

po stwierdzeniu zgonu przez lekarza – pielęgniarka wypełnia „Kartę skierowania zwłok do kostnicy” zakładu opieki zdrowotnej współdziałającego z zakładem, po czym zwłoki z przyczepioną kartą przesyła do kostnicy w dwie godziny po zgonie, zgłosić zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.

ROZDZIAŁ VI

OPŁATY

§36

1. Udostępnienia dokumentacji medycznej może zażądać pacjent, jego opiekun prawny lub osoba upoważniona przez pacjenta, opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej jest ustalana na dany rok zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Cennik opłat za usługi medyczne i badania diagnostyczne stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest podawany do wiadomości pacjentów w formie elektronicznej oraz na tablicach informacyjnych we wszystkich przychodniach.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

1. Regulamin został ustalony i zatwierdzony przez Zarząd Centrum Medycznego SALUS na podstawie Uchwały Nr 1/2016 z dnia 04.01.2016.

2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.

§39

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odpowiednich aktów normatywnych.

§40

1. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje przez wywieszenie Regulaminu na tablicach ogłoszeń obiektów wymienionej w § 22 i przez jego wyłożenie do wglądu w sekretariacie.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do upowszechnienia Regulaminu wśród personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych.